„Koniec i bomba, kto nie widział ten trąba.”

1

Lat działalności

130

Zagranych spektakli

25

Niewidomych aktorów

130

Przedstawień rocznie

O nas

Scena Moliera prowadzi instytucje absolutnie wyjątkową – jedyny w Polsce profesjonalny teatr niewidomych. W każdym ze swoich spektakli konsekwentnie przełamując granice twórczości amatorskiej i możliwości osób niepełnosprawnych wzrokowo. Doprowadzając do integracji profesjonalistów, amatorów, seniorów i młodzież w niezwykłym miejscu spotkania jakim jest teatr.

Niepełnosprawni wzrokowo są wykluczeni z odbioru współczesnej kultury do bólu nastawionej na odbiór wzrokowy. Okazuje się jednak, że chcą, mogą i potrafią wyrażać siebie przy pomocy sztuki aktorskiej. A bariera niepełnosprawności nie przeszkadza w uprawianiu zawodu aktora tak bardzo jak mogłoby się to wydawać. Uprawianie go nierzadko jest jedynym działaniem zarobkowym niewidomych i niedowidzących artystów naszego zespołu. Dzięki naszym widzom utrzymujemy się głównie z wystawiania spektakli, możemy dzięki i temu pokryć również koszty miejsca pracy, produkcji i sprzedaży usług artystycznych.

Pełnemu zaangażowaniu się aktorów Sceny Moliera sprzyja kondensowanie sfery wizualnej spektaklu we fragmentach filmowych. Innymi słowy to czego niewidzący nie są w stanie wyrazić ciałem wyrażane jest filmem. Ten prosty a jednocześnie niezwykle skuteczny i zwyczajnie ciekawy zabieg stosowany przez Artura Dziurmana sprawia, że spektakle  tworzą dobrze złożoną całość , w której każdą scenę filmową uzasadnia teatralna.

Sama idea integracji zachęca zaś każdego, który zechce spotkać się z kimś zupełnie różnym od niego. Nie zawsze to spotkanie będzie proste, łatwe i przyjemne(jak z „Czarną Damą”), czasem trudne i refleksyjne(jak w „Promieniowaniu ojcostwa”) jednak zawsze nagradzające widzów otwartych i gotowych na ciekawe przeżycia.

Statut

TEKST JEDNOLITY STATUTU
STOWARZYSZENIA SCENA MOLIERA
uwzględniający
uchwałę nr 6/2013 z dnia 26.04.2013r.
ZAWIERAJĄCY ZMIANY DOTYCZĄCE
§ 1, § 22 lit d , § 23 ust.1, § 26 ust.4

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
§1

Stowarzyszenie Scena Moliera – zwane dalej Stowarzyszeniem, działa w oparciu o obowiązujące powszechnie przepisy prawa, oraz zgodnie ze Statutem.

§2

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kraków. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i zrzeszeń i je współtworzyć.

§4

1) Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, oraz odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2) Stowarzyszenie może posługiwać się wyróżniającym je znakiem graficznym – logotypem.

§5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej aktywności swoich członków, członków wspierających, oraz innych osób fizycznych, prawnych i podmiotów gospodarczych, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2. Cele i formy działania Stowarzyszenia.

§6

1. Przewodnim celem statutowym Stowarzyszenia jest: działalność kulturalna i oświatowa na rzecz osób niepełnosprawnych, niewidomych i niedowidzących, rehabilitacja zawodowa i społeczna tych osób oraz propagowanie wśród nich kultury, sztuki, edukacji, aktywizacji zawodowej, integracji kulturalno-społecznej oraz :
popieranie i promocja różnych dziedzin twórczości w zakresie kultury i sztuki,
pobudzanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym,
propagowanie kultury i sztuki polskiej za granicą i osiągnięć efektów współpracy w tym zakresie ze środowiskami osób niepełnosprawnych,
międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury, sztuki i folkloru,
promocja szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kierunku teatralnym,
skupianie wokół idei stowarzyszenia aktorów, miłośników sztuki i ich wpływu na integrację i tolerancję społeczną w odniesieniu do mniejszości społecznych,
finansowanie działań kulturotwórczych z uwzględnieniem działań integracyjnych,
prowadzenie rehabilitacji zawodowej, organizowanie i wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, jak również wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
produkcja filmowa, telewizyjna, reklamowa i teatralna,
promocja rozwiązań ekonomii społecznej w życiu osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,
działalność w celu rozszerzenia świadomości społecznej w zakresie swobód obywatelskich,
ochrony wolności i praw człowieka oraz wspomaganie rozwoju demokracji,
promocja oraz organizacja wolontariatu,
działania propagujące zdrowy i aktywny styl życia,
prowadzenie działalności mającej na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zajmującym się szeroko pojętą twórczością – działalności pomocowej i charytatywnej,
przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk
zagrożonych patologią społeczną, starością i niepełnosprawnością.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. W zakres nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wchodzi:
a ) inicjowanie i wspieranie (rzeczowe lub finansowe) oraz organizowanie i prowadzenie:
– imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, sportowym, edukacyjnym,
– wystaw artystycznych, wernisaży, konkursów, pokazów, galerii sztuki, aukcji, w kraju i zagranicą przeglądów twórczości oraz innych działań (propagatorskich,
informatycznych i wydawniczych) służących popularyzacji osiągnięć osób
wspomaganych przez Stowarzyszenie,
– programów terapeutycznych, arteterapii, (obozów i turnusów rehabilitacyjnych), profilaktyki uzależnień oraz innych programów służących reintegracji społecznej,
– programów w zakresie edukacji, kultury, turystyki, ekologii, sportu, rekreacji, pomocy
społecznej, ochrony zdrowia, wolontariatu,
– festiwali krajowych i międzynarodowych,
– profesjonalnych i amatorskich spektakli teatralnych, kabaretów, filmów, audycji,
wystaw, koncertów,
– stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzyszenia,
– spotkań, wykładów, warsztatów, plenerów, itp. w celu zgłębiania i propagowania wiedzy
z dziedziny teatru i dziedzin pokrewnych,
– doradztwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, oraz poradnictwa obywatelskiego
dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, starszych poprzez grupy wsparcia, szkolenia,
oraz warsztaty,
– działalności charytatywnej, aukcji społecznych na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
zbieranie funduszy z organizowanych imprez teatralnych, bali charytatywnych, aukcji,
koncertów, ze sprzedaży cegiełek, z prowadzonych zbiórek pieniężnych i rzeczowych.
b ) współpracę z wszelkimi osobami i jednostkami administracji rządowej
i samorządowej, organizacjami pozarządowymi , szkołami, placówkami kultury oraz
instytucjami o podobnych celach działania,
c ) współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą których działalność jest zbieżna
z celami Stowarzyszenia,
d ) działanie skierowane na powołanie Integracyjnego Teatru Osób Niepełnosprawnych
„Teatr Niewidomy”,
e ) publikowanie materiałów promocyjnych dotyczących projektów realizowanych przez
Stowarzyszenie, poszczególnych twórców, a także prowadzenie pozostałej działalności
wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
f ) współpracę ze środkami masowego przekazu w promocji kultury oraz propagowaniu sztuki
(audycje radiowe i telewizyjne, informacje i artykuły prasowe itp.),
g ) prowadzenie działań dążących do eskalacji wizerunku kultury w Polsce i za granicą oraz
promocja Rzeczypospolitej za granicą,
h ) aktywizowanie lokalnej społeczności oraz promowanie tolerancji i bezinteresownej pomocy
na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osób
niepełnosprawnych, ubogich, starszych, należących do grup dyskryminowanych
i wykluczonych społecznie,
i ) tworzenie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii
społecznej, jednostek rehabilitacyjnych, placówek realizujących aktywna politykę rynku
pracy.

4. W zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego wchodzi:

a ) inicjowanie i wspieranie (rzeczowe lub finansowe) oraz organizowanie i prowadzenie :
– profesjonalnych i amatorskich spektakli teatralnych, kabaretów, filmów, audycji,
wystaw, warsztatów, koncertów,
– festiwali krajowych i międzynarodowych.

Rozdział 3. Członkostwo

§7

1 ) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a ) zwyczajnych,
b) wspierających.

§8

1) Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
a.a) obywatele polscy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
a.b) cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą też być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli Polski.
2) Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

§9

1) Warunkiem przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających jest:
a.a) złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej,
a.b) wpłacenie wpisowego.
2) Wzór deklaracji członkowskiej, wysokość wpisowego określa Zarząd.

§10

1) Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd w drodze uchwały, w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Odpis decyzji należy doręczyć zainteresowanemu , w ciągu 14 dni od jej podjęcia.
2) Odwołanie od uchwały o odmowie przyjęcia na członka można wnieść do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w ciągu 14 dni od jej doręczenia o czym należy zainteresowanego pouczyć.
3) Odwołania, o których mowa w punkcie 2 rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie, a decyzja jego jest ostateczna.

§11

1) Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, zgłaszać wnioski i postulaty,
c) brać udział w pracach Stowarzyszenia i używać jego symboli,
d) realizować inne prawa przewidziane w Statucie.
2) Członkom wspierającym przysługuje:
a) prawo do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
b) prawo do używania symboli Stowarzyszenia,
c) prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.

§12

1) Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
b) stosować się do postanowień Statutu i decyzji władz Stowarzyszenia,
c) regularnie uiszczać składki członkowskie,
d) udzielać Stowarzyszeniu pomocy w realizacji jego statutowych zadań a w miarę możliwości udzielać Stowarzyszeniu pomocy finansowej.

§13

1) Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
a) dobrowolnego wystąpienia członka,
b) skreślenia z listy członków,
c) ustania osoby prawnej lub śmierci członka Stowarzyszenia,
d) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
2) Dobrowolne wystąpienie następuje z chwilą złożenia oświadczenia Zarządowi Stowarzyszenia.
3) Decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, a odnośnie członków Zarządu Komisja Rewizyjna w razie :
a) prowadzenia przez członka działalności niezgodnej z interesami Stowarzyszenia,
b) ciężkiego naruszenia obowiązków członka,
c) gdy pomimo dwukrotnego upomnienia członek zalega z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące pomimo wezwania do ich uiszczenia.
4) Po ustaniu członkostwa nie przysługuje zwrot składek członkowskich.

§14

Członek pozbawiony członkostwa decyzją władz Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia, który w razie stwierdzenia jakichkolwiek uchybień może przywrócić członkostwo. Decyzje Walnego Zgromadzenia są ostateczne. W zakresie doręczenia decyzji o pozbawieniu członkostwa, terminu doręczenia i czasu na odwołanie stosuje się §10.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia.

§15

1) Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2) Niedopuszczalne jest łączenie funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz funkcji w ramach poszczególnych władz Stowarzyszenia.

§16

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§17

1) Uchwały we władzach Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał Walnego Zebrania Członków, które podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §31.
2) W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad zebrań, za wyjątkiem przypadków, gdy dokonuje się wyboru do władz Stowarzyszenia.
3) Powyższe ustępy stosuje się z zastrzeżeniem innych zapisów statutowych.

§18

1) Mandat władz członka Stowarzyszenia wygasa w razie:
a) śmierci,
b) zrzeczenia się członkostwa,
c) skreślenia z listy członków,
d) uchwały Walnego Zgromadzenia o pozbawieniu członka mandatu.
2) W przypadku wygaśnięcia mandatu do władz Stowarzyszenia Zarząd lub Komisja Rewizyjna, zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie, które dokona wyboru nowego członka odpowiednich władz Stowarzyszenia.

WALNE ZGROMADZENIE

§19

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku i ma charakter sprawozdawczo-wyborczy lub sprawozdawczy, a jego termin, miejsce odbycia i porządek ustala Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając o tym członków na miesiąc przed terminem Zgromadzenia.

§21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane:
a) przez Zarząd z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu, który winien się zebrać w terminie tygodniowym i ustalić termin i miejsce Walnego Zgromadzenia z tym, że termin zwołania Walnego Zgromadzenia nie może być dłuższy niż dwa tygodnie.
d) Przez Komisję Rewizyjną w sytuacji określonej w § 26 ust. 4.

§22

Do właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalenie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalenie wysokości składki członkowskiej,
e) uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu członka z listy członków,
i) określenie zasad zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§23

1) Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu osób, w tym prezesa , sekretarza oraz skarbnika.
2) Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społeczne z tym jednak, że przysługuje im zwrot poniesionych kosztów.

§24

1) Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
d) opracowywanie planów pracy Stowarzyszenia, projektu budżetu, przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich,
e) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
g) podejmowanie decyzji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, prowadzenie listy członków, dbanie o przestrzeganie terminowego uiszczania składek przez członków.
2) Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby , nie rzadziej niż raz w roku.
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu a w wypadku jego nieobecności Sekretarz.

KOMISJA REWIZYJNA

§25

1) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków.
2) Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§26

1) Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad całokształtem działalności Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie gospodarki finansowej, czuwa nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia oraz przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę ustępującego Zarządu.
2) Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę przynajmniej raz do roku. Z wynikami kontroli Komisja zapoznaje Walne Zgromadzenie oraz Zarząd przedstawiając wnioski i wskazując termin usunięcia dostrzeżonych uchybień.
3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
4) Komisja Rewizyjna może zawieszać członków Zarządu w pełnieniu funkcji z uzasadnionego powodu, jeżeli nie wykonuje swoich obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem lub regulaminem nie wykonuje uchwał organów Stowarzyszenia bądź w inny sposób zawiodła zaufanie członków Stowarzyszenia. W wypadku zawieszenia członka Zarządu w pełnieniu funkcji Komisja Rewizyjna zwołuje w ciągu 14 dni nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozstrzyga o utracie lub zachowaniu mandatu przez członka Zarządu.

Rozdział 5. Majątek Stowarzyszenia

§27

Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe i rzeczowe, dochody, nieruchomości, ruchomości, nabyte przez Stowarzyszenie w toku działalności.

§28

Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) składki członkowskie,
b) darowizny krajowe i zagraniczne, zapisy i spadki,
c) subwencje, dotacje osób prawnych, fizycznych, instytucji publicznych, granty,
d) dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji organizowanych przez Stowarzyszenie, na jego rzecz,
e) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
f) odsetki bankowe,
g) zyski z lokat kapitałowych, papierów wartościowych i instrumentów finansowych, które mogą przyczynić się do wzrostu majątku Stowarzyszenia,
h) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§29

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów

§30

Do reprezentacji Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia działający samodzielnie, lub co najmniej dwóch innych członków Zarządu łącznie.

Rozdział 6. Przepisy Końcowe

§31

Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej w obecności połowy uprawnionych do głosowania.

§32

1) Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku Stowarzyszenia.
2) W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną.

§33

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sąd.