Sączów 25.07.2014
Warsztaty muzyczne 22.07.2014

Teatr-Akcja-Integracja

zaproszenie przód“Teatr – Akcja – Integracja” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Scena Moliera, w partnerstwie z Domem Kultury w Słomnikach.

Będzie on szansą do obejrzenia darmowych spektakli filmowo-teatralnych w miejscowościach, w których nie są prowadzone teatry instytucjonalne. Repertuar z którym do wybranych miejscowości przyjeżdżał będzie zespół Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego to spektakle dla dzieci i młodzieży, a także adaptacje sztuk Karola Wojtyły dla dorosłych.

Obok profesjonalnych aktorów, grają w spektaklu osoby niewidome, młodzież i seniorzy amatorzy 60+. Spektakl integracyjnej grupy aktorów to działanie wyjątkowe pod względem nie tylko artystycznym. To także szczególna szansa włączenia osób niewidomych i niedowidzących oraz seniorów w życie kulturalne w Polsce. Poprzez projekt tworzymy możliwości aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i seniorów w kulturze, a tym samym wzmacniamy proces integracji społecznej. W każdej z odwiedzanych miejscowości planujemy działania edukacyjne. W dniu prezentacji przedstawień prowadzone będą warsztatowe spotkania z młodzieżą. Tematem warsztatu będzie: narracja teatralna, interpretacja tekstu, elementarne zadania aktorskie, konstruowanie scenariusza, techniki aktorskie, zajęcia interaktywne z dziećmi, emisja i impostacja głosu, sceny klasyczne i współczesne oraz plastyka ruchu scenicznego. Praktyczne działania warsztatowe odnosić się będą do prezentowanych spektakli, na które zostaną zaproszeni wszyscy ich uczestnicy. Zajęcia prowadzić będzie pięciu aktorów dla grupy do 30 osób, z możliwością podziału na mniejsze grupy. Nasz projekt zakłada również aktywną promocję wolontariatu. Poprzez cykl szkoleń przybliżymy ich uczestnikom formy aktywności obywatelskiej.

Adresatami szkoleń są przede wszystkim seniorzy, młodzież oraz osoby niewidome i niedowidzące. Na szkoleniach poruszone zostaną zagadnienia związane z zasadami podejmowania i wykonywania działalności wolontariackiej, a także korzyści z nią związane. Ponadto uczestnicy szkoleń dowiedzą się praktycznych informacji o organizacjach pozarządowych podczas cyklu szkoleń promujących wolontariat jako formę aktywności obywatelskiej .Adresatami są aktorzy (seniorzy, młodzież, osoby niewidome) biorące udział w spektaklach ,w tym również członkowie Stowarzyszenia. Będą to podstawy i zasady podejmowania i wykonywania działalności wolontariackiej w Polsce, korzyściach stąd płynących, możliwościach i formach jej podejmowania, prawach i obowiązkach wolontariuszy. Wstęp na wszystkie spektakle w ramach projektu „Teatr – Akcja – Integracja” są bezpłatne.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”