Nasze projekty

Opis

Teatralna Szkoła Liderów

Projekt zakłada rozwój Stowarzyszenia Scena Moliera jako podmiotu ekonomii społecznej działającego na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku w Małopolsce. Przy pomocy wyszkolonych liderów – uczestników projektu będziemy promować przedstawienia teatralne z udziałem osób niewidomych lub niedowidzących oraz mniejsze formy widowiskowe: sceny dialogowe, wykonania wokalne, recytatorskie. Uczestnicy projektu nabędą także wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego promowania spektakli. Dowiedzą się jak organizować wydarzenia kulturalne, zarządzać wspólnymi działaniami, tworzyć projekty oraz jak zdobywać pieniądze na działalność i promocję. W projekcie przygotujemy liderów środowiska osób z dysfunkcją narządu wzroku do działań społecznych. Tłumaczymy na czym one polegają i w jakich formach mogą być realizowane.

Projekt obejmie wsparciem 20 osób niewidomych i niedowidzących, które wezmą udział w kursach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Beneficjenci wezmą udział w zajęciach poświęconych: aktorstwu, plastyce ruchu scenicznego, tworzeniu spektaklu teatralnego, promocji wydarzeń kulturalnych, efektywnej organizacji, przedsiębiorczości oraz foundraisingowi. Projekt będzie rozwijał kompetencje społeczne jego uczestników. Ma na celu wykształcenie pozytywnych postaw wśród niewidomych i niedowidzących w oparciu o atrakcyjne dla nich narzędzia edukacji i aktywizacji społecznej oraz kulturowej.

FIO_MPiPS_logo1

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Opis

Teatr-Akcja-Integracja

zaproszenie przód“Teatr – Akcja – Integracja” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Scena Moliera, w partnerstwie z Domem Kultury w Słomnikach.

Będzie on szansą do obejrzenia darmowych spektakli filmowo-teatralnych w miejscowościach, w których nie są prowadzone teatry instytucjonalne. Repertuar z którym do wybranych miejscowości przyjeżdżał będzie zespół Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego to spektakle dla dzieci i młodzieży, a także adaptacje sztuk Karola Wojtyły dla dorosłych.

Obok profesjonalnych aktorów, grają w spektaklu osoby niewidome, młodzież i seniorzy amatorzy 60+. Spektakl integracyjnej grupy aktorów to działanie wyjątkowe pod względem nie tylko artystycznym. To także szczególna szansa włączenia osób niewidomych i niedowidzących oraz seniorów w życie kulturalne w Polsce. Poprzez projekt tworzymy możliwości aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i seniorów w kulturze, a tym samym wzmacniamy proces integracji społecznej. W każdej z odwiedzanych miejscowości planujemy działania edukacyjne. W dniu prezentacji przedstawień prowadzone będą warsztatowe spotkania z młodzieżą. Tematem warsztatu będzie: narracja teatralna, interpretacja tekstu, elementarne zadania aktorskie, konstruowanie scenariusza, techniki aktorskie, zajęcia interaktywne z dziećmi, emisja i impostacja głosu, sceny klasyczne i współczesne oraz plastyka ruchu scenicznego. Praktyczne działania warsztatowe odnosić się będą do prezentowanych spektakli, na które zostaną zaproszeni wszyscy ich uczestnicy. Zajęcia prowadzić będzie pięciu aktorów dla grupy do 30 osób, z możliwością podziału na mniejsze grupy. Nasz projekt zakłada również aktywną promocję wolontariatu. Poprzez cykl szkoleń przybliżymy ich uczestnikom formy aktywności obywatelskiej.

Adresatami szkoleń są przede wszystkim seniorzy, młodzież oraz osoby niewidome i niedowidzące. Na szkoleniach poruszone zostaną zagadnienia związane z zasadami podejmowania i wykonywania działalności wolontariackiej, a także korzyści z nią związane. Ponadto uczestnicy szkoleń dowiedzą się praktycznych informacji o organizacjach pozarządowych podczas cyklu szkoleń promujących wolontariat jako formę aktywności obywatelskiej .Adresatami są aktorzy (seniorzy, młodzież, osoby niewidome) biorące udział w spektaklach ,w tym również członkowie Stowarzyszenia. Będą to podstawy i zasady podejmowania i wykonywania działalności wolontariackiej w Polsce, korzyściach stąd płynących, możliwościach i formach jej podejmowania, prawach i obowiązkach wolontariuszy. Wstęp na wszystkie spektakle w ramach projektu „Teatr – Akcja – Integracja” są bezpłatne.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Opis

Międzypokoleniowa Scena Moliera

“Międzypokoleniowa Scena Moliera” – nowy projekt Stowarzyszenia “Scena Moliera”

Stowarzyszenie “Scena Moliera”, rusza z kolejnym długofalowym projektem! “Międzypokoleniowa Scena Moliera” to cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, będący wymianą doświadczeń między osobami starszymi, niewidomymi i niedowidzącymi, emerytowanymi aktorami Scen Krakowskich, seniorami innych środowisk o artystycznych zamiłowaniach, a młodzieżą. Zgodnie z misją naszego stowarzyszenia, w projekcie kolejny już raz spełni się (w co mocno wierzymy) idea integracji społecznej. Tym razem skupimy się jednak na integracji środowisk z różnych pokoleń. Poprzez długoterminową współpracę na wielu płaszczyznach chcemy doprowadzić do porozumienia i twórczej wymiany poglądów i doświadczeń artystów profesjonalnych, amatorów, młodzież i seniorów.

Uczestnicy naszego projektu będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach integracyjnych, choreograficznych, muzycznych, plastycznych i teatralnych, a efektem międzypokoleniowej współpracy na gruncie działań artystycznych okaże się multimedialny spektakl muzyczny, z udziałem aktorów scen krakowskich reżyserowany przez Artura Dziurmana. To wyjątkowe przedstawienie będzie podsumowaniem ponad 10. letniej działalności „Sceny Moliere” oraz spojrzeniem w przyszłość, a warsztaty poprowadzą tak znamienici artyści jak Marek Litewka czy Beata Paluch.

Inspiracją do działań artystycznych uczestników projektu będą także liczne wyjścia do muzeów, teatrów, oper, kin i innych ciekawych miejsc, z którymi kontakt zaspokoi gusta naszej wielopokoleniowej grupy. W ramach projektu jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w spotkaniach z artystami w “złotym wieku”, zadać pytania o czasy i sztukę dzisiejszą i dawną. Kolejnym równie ważnym miejscem integracji będzie międzypokoleniowy Klub „Cafe Moliere”, który mamy nadzieję okaże się miejscem nawiązywania nowych ciekawych znajomości.

Te wszystkie działania stworzą atrakcyjne sytuacje kulturalne i społeczne, umożliwiające uczestnikom projektu, wspólne, twórcze działanie, w środowisku zróżnicowanym zarówno wiekowo, jak i kulturowo. Uważamy bowiem, że to właśnie działania z zakresu edukacji kulturalnej, pozytywnie wpłynąć mogą na sytuację osób starszych, wesprzeć ich działania zmierzające do ponownego odnalezienia się w życiu społecznym, a młodzieży ukazać inny niestereotypowy obraz polskiego seniora.

Choć rekrutacja do części projektu jaką jest spektakl i przygotowujące uczestników do niego warsztaty, została już zamknięta, to wiele spośród przygotowanych przez nasz działań jest otwartych dla naszych przyszłych uczestników. Zachęcamy zatem do śledzenia strony internetowej www.teatritan.pl oraz www.scenamoliera.org.pl i zapraszamy na wszystkie otwarte wydarzenia!

 

 

Projekt Międzypokoleniowa Scena Moliera jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.